• Neck Plaque

    پلاک گردن دام

    پلاک گردن دام

    با استفاده از پلاک گردن برای دام‌هایی چون گاو، گوسفند و شتر، می‌توانید شناسایی حیوان را آسان‌تر کنید.

عناوین اصلی