• نکاتی درباره جفت زدن سهره با سهره

    نکاتی درباره جفت زدن سهره با سهره

    برای جفت زدن سهره‌ها باید پرنده‌هایی را انتخاب کنید که همسان باشند. به این معنی که هم از لحاظ نژاد و هم از لحاظ اندام و هیکل مانند هم باشند.

عناوین اصلی