• سنگ ماهی آب شیرین (Stonefish)

    سنگ ماهی آب شیرین

    سنگ ماهی آب شیرین (Stonefish) ، شیرماهی آب شیرین نیز نامیده می‌شود. سنگ ماهی‌ها در شرایط ایده‌آل تا سی سانتی‌متر رشد خواهند کرد.

عناوین اصلی