• راهکارهای فیزیولوژیکی افزایش باروری در گوسفند

    راهکارهای فیزیولوژیکی افزایش باروری در گوسفند

    یکی از تکنیک‌های تولیدمثلی در جهت افزایش راندمان تولیدمثلی در گوسفند، افزایش تعداد و کیفیت اوویست‌هایی است که در هر چرخه فحلی از تخمدان آزاد می‌شوند و در نتیجه سبب افزایش راندمان بره‌زایی در گوسفند می‌شوند.

عناوین اصلی