ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

راهکارهای فیزیولوژیکی افزایش باروری در گوسفند

راهکارهای فیزیولوژیکی افزایش باروری در گوسفند ۱۳۹۸/۸/۱ 2:53:35 PM

یکی از تکنیک‌های تولیدمثلی در جهت افزایش راندمان تولیدمثلی در گوسفند، افزایش تعداد و کیفیت اوویست‌هایی است که در هر چرخه فحلی از تخمدان آزاد می‌شوند و در نتیجه سبب افزایش راندمان بره‌زایی در گوسفند می‌شوند.

عناوین اصلی