• تعلیم اسب عرب

    تعلیم اسب عرب

    در خوزستان تا امروز غیر از مکان‌هایی که روش‌های غربی در آنها پیش گرفته شده، تعلیم اسب جوان بصورت زیر انجام می‌شود

عناوین اصلی