• خصوصیات ظاهری و اندام شناسی اسب عرب

    خصوصیات ظاهری و اندام‌شناسی اسب عرب

    معمولاً وضعیت اندام‌شناسی یک اسب در سه بخش سر، بدن، یال، دم و اندام حرکتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. قد اسب عرب را از سطح زمین تا مرتفع‌ترین ناحیه جدوگاه 142 تا 149 سانتی‌متر و گاهی حدود 145 سانتی‌متر عنوان کرده‌اند.

عناوین اصلی