• واکسن دوگانه نیوکاسل (La Sota) و برونشیت عفونی (H-120)

    واکسن دوگانه نیوکاسل La Sota و برونشیت عفونی H-120

    واکسن دوگانه نیوکاسل (La sota) و برونشیت عفونی (H-120) با 1000 و 2500 دزی (زنده – لیوفیلیزه) برای ایمن‌سازی فعال علیه بیماری نیوکاسل و برونشیت عفونی در مرغان بومی و گله‌های صنعتی طیور تهیه شده است.

  • واکسن دوگانه نیوکاسل (B1) و برونشیت عفونی (H_120)

    واکسن دوگانه نیوکاسل B1 و برونشیت عفونی H_120

    واکسن دوگانه نیوکاسل (B1) و برونشیت عفونی (H-120) با 1000 و 2500 دزی (زنده_لیوفیلیزه) این واکسن برای ایمن سازی فعال اولیه علیه بیماری نیوکاسل و برونشیت عفونی در مرغان بومی و گله های صنعتی طیور تهیه شده است.

عناوین اصلی