• حذف و جایگزین نمودن میش هاى جدید

    حذف و جایگزین نمودن میش‌هاى جدید

    پس از اینکه بره‌ها از شیر گرفته شدند: میش‌ها حذفى را باید جدا کرد. میش‌هائى که پستان بدى دارند، دندان‌هاى آنها شکسته است، پروپلاس رحم دارند، چاق هستند، ورم پستانى دارند و یا سخت‌زائى داشته‌اند، باید از گله حذف شوند.

عناوین اصلی