• آماده کردن میش ها برای جفتگیری

    آماده کردن میش‌ها برای جفتگیری

    بالا بردن سطح تغذیه میش‌ها 10 الى ۱۴ روز قبل از جفت‌گیرى تا دو هفته بعد از جفت‌گیرى سبب افزایش وزن سریع میش‌ها شده و در نتیجه، 10-20% بره بیشترى در گله تولید خواهد شد.

عناوین اصلی