• هنوز باید روی مایکوتوکسین ها کار انجام دهیم

    هنوز باید روی مایکوتوکسین ها کار انجام دهیم

    استراتژی موثر بر مایکوتوکسین بیشتر از یک بخش را شامل می‌شود. همزمان، تغییر اقلیم، اجزای خوراکی آینده و توکسین‌های گیاهی، حتی بیشتر از یک چالش برای دور نگه داشتن انسان‌ها و دام‌ها از مایکوتوکسین‌ها محسوب می‌شوند.

  • آفلاتوکسیکوز در طیور (aflatoxicosis)

    آفلاتوكسيكوز در طیور

    آفلاتوکسیکوز (aflatoxicosis) یکی از مهم‌ترین بیماری‌های مخرب و وسیع‌الطیف غیرمسری در طیور می‌باشد که توانایی بیمار کردن تمامی گونه‌های طیور را دارد.

عناوین اصلی