• بیماری های دام

  PPR یا طاعون نشخوارکنندگان کوچک

  طاعون نشخوارکنندگان

  PPR یا طاعون نشخوارکنندگان کوچک بیماری واگیردار و خطرناکی است که می تواند باعث تلفات زیادی در دام‌ها شود.

 • طاعون گاوی (Rinderpest)

  طاعون گاوی Rinderpest

  طاعون گاوی (Rinderpest (RP یک بیماری ویروسی واگیردار است که در گاو و گاومیش اهلی و بعضی حیوانات وحشی بوجود می‌آید. عامل آن نوعی ویروس از خانواده پارامیکسو ویریده و از جنس موربیلو ویروس می‌باشد.

عناوین اصلی