• واکسن‌های ویروسی طیور

    واکسن آبله طیور

    واکسن آبله طیور

    واکسن آبله طیور برای ایمن‌سازی فعال علیه بیماری آبله طیور در مرغان بومی و گله‌های صنعتی طیور تهیه شده است. این واکسن محصولی از واکسن و سرم‌سازی رازی است.

عناوین اصلی