• شاخ ضرورت بیولوژیک؟ برخورد صنعتی!

    شاخ ضرورت بیولوژیک؟ برخورد صنعتی!

    شاخ در حیوانات علاوه بر آسیبی که می‌تواند به صاحب دام بزند، مقداری از انرژی و مواد مصرفی حیوان درحال رشد را به خود اختصاص می‌دهد.

عناوین اصلی