• آشنایی با تکامل اسب

    آشنایی با تكامل اسب

    سنگواره‌هایی متعلق به نخستین اسب‌های موجود بر روی زمین یافت شده است که سیر تکاملی اسب‌ها و ظاهر اولیه آنها را بازگو می‌کند.

عناوین اصلی