• ماهی پوزه خرگوشی (Chinese Hi Fin Banded Shark)

    ماهی پوزه خرگوشی

    ماهی پوزه خرگوشی (Chinese Hi Fin Banded Shark) با نام‌های بسیاری از جمله ماهی شارک باله بلند چینی، ماهی مکنده آسیایی و شارک راه‌راه چینی شناخته می‌شود.

عناوین اصلی