• آنژین های کلی باسیلی در شترمرغ

    آنژین‌های کلی باسیلی در شترمرغ

    برای جوجه‌هایی که در گرم‌خانه از تخم خارج می‌شوند آنژین‌های کلی باسیلی یکی از بیماری‌های معمول در طول هفته‌های اول زندگی می‌باشد.

عناوین اصلی