• واکسن‌های باکتریایی دامی

    واکسن آگالاکسی

    واکسن آگالاکسی

    واکسن آگالاکسی به منظور ایجاد ایمنی فعال علیه بیماری آگالاکسی مسری درگوسفند و بز / بره و بزغاله استفاده می‌شود. این واکسن محصولی از واکسن و سرم‌سازی رازی است.

عناوین اصلی