ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

Eubiosis جمعیت باکتری های سالم و متنوع دستگاه گوارش

Eubiosis جمعیت باکتری های سالم و متنوع دستگاه گوارش ۱۳۹۸/۱/۲۱ 11:51:23 AM

«Eubiosis» اصطلاحی است که اکنون برای جمعیت میکروبی سالم و متنوع دستگاه گوارش بکار می‌برند. این اصطلاح، در برابر اصطلاح «disbiosi»، ناسالم بودن جمعیت میکروبی دستگاه گوارش، بکار برده می‌شود.

عناوین اصلی