• گاو نژاد گوشتی-شیری سمینتال-فلکویه (Fleckvieh-Simmental)

    گاو نژاد گوشتی-شیری سمینتال-فلکویه

    منشأ گاو نژاد گوشتی-شیری سمینتال-فلکویه (Fleckvieh-Simmental) کشور سوئیس بوده و دلیل پرورش آن به صرفه بودن در شرایط اقتصادی می‌باشد و با دادن کمترین علوفه و مواد کنسانتره بیشترین شیر و گوشت را به شما می‌دهد.

عناوین اصلی