• استرونژیلوس های بزرگ اسب (Strongylus spp)

    استرونژیلوس‌های بزرگ اسب

    استرونژیلوس‌های بزرگ شامل: استرونژیلوس وولگاریس Strongylus vulgaris، استرونژیلوس ادنتاتس Strongylus edentates و استرونژیلوس اکوئینوس Strongylus equinus می‌باشد.

عناوین اصلی