• کولیک اسپاسمودیک اسب

    کولیک اسپاسمودیک اسب

    در کولیک اسپاسمود یک اسب به مدت نیم ساعت الی یک ساعت درد می‌کشد ولی بعد درد فروکش می‌کند و پس از مدت کوتاهی دوباره باز می‌گردد.

عناوین اصلی