• تورم تیغک های سم اسب یا لامینیت

    تورم تیغک‌های سم اسب یا لامینیت

    ما تورم تیغک‌های سم اسب یا لامینیت را بجای دسته‌بندی کردن در بیماری‌های اندام حرکتی در بیماری‌های گوارشی جای داده‌ایم. زیرا بروز آن از نوع تغذیه اسب ناشی می‌شود.

عناوین اصلی