• انباشتگی چرک در سینوس اسب

    انباشتگی چرک در سینوس اسب

    تجمع چرک در سینوس پیشانی که به آن امپا هم می‌گویند اغلب به دلیل عفونتی است که از طریق یکی از دندان‌های آسیا وارد یکی از سینوس‌های سر یا صورت می‌شود.

عناوین اصلی