• کلستریدیوم تتانی عامل بیماری کزاز

    کلستریدیوم تتانی عامل بیماری کزاز

    کلستریدیوم تتانی عامل بیماری مهلک کزاز می‌باشد. کزاز یک بیماری عفونی بسیار کشنده مشترک بین انسان و پستانداران است که بوسیله زهرابه یا توکسین کزاز ایجاد می‌شود.

عناوین اصلی