• بز بومی سیستان و بلوچستان

    بز بومی سیستان و بلوچستان

    جثه بزرگ که در نتیجه آن بز بومی سیستان و بلوچستان در شرایط مساعد توان بالایی در تولید شیر خواهد داشت.

عناوین اصلی