• تأسیسات و تجهیزات کشتارگاه صنعتی

    تأسیسات و تجهیزات کشتارگاه صنعتی

    برخی از تاسیسات و تجهیزات ضروری و مورد نیازی که بایستی در هنگام احداث یک دامداری یا کشتارگاه مدنظر قرار گرفته و جهت ساخت آنها اقدام گردد به شرح ذیل می‌باشند

عناوین اصلی