ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

شارک دم قرمز

ماهی شارک دم قرمز

ماهی شارک دم قرمز ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ 10:13:37 PM

ماهی شارک دم قرمز دارای بدنی سیاه و دم قرمز رنگی می‌باشد که دلیل نام‌گذاری آنها را نیز مشخص می‌کند.

عناوین اصلی