• اسب نژاد مورگس (Murgese horse)

    اسب نژاد مورگس

    منشا اسب نژاد مورگس (Murgese horse) دشت ارفانو و نواحی تپه‌ای نزدیک گراوینا است. اسب اولیه مورگس حداقل به 500سال قبل برمی‌گردد.

عناوین اصلی