• تأثیر دفعات دوشش در میزان تولید شیر

    تأثیر دفعات دوشش در میزان تولید شیر

    در حقیقت بسیاری از اختلافات در دفعات دوشش و اختلاف در فاصله شیردوشی‌ها از هم، در چند دهه گذشته بوده است. به طور معمول این اهداف جنبه اجتماعی، مدیریت تولیدی یا دلایل اقتصادی داشته است.

عناوین اصلی