• شرکت دانش بنیان گل پونه صفاهان

    شرکت دانش بنیان گل پونه صفاهان

    شرکت دانش بنیان گل پونه صفاهان با ایده محوری تولید بلوس‌های خوراکی کند رهش در سال 1390 تاسیس و در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مستقر شد.

عناوین اصلی