ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

بلوس خوراکی کندرهش minervit

بلوس مواد معدنی و ویتامین مینرویت

بلوس مواد معدنی و ویتامین مینرویت ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ 10:25:55 AM

بلوس مینرویت حاوی مواد معدنی و ویتامین‌ها، ویژه گاوهای دوره انتقال، گاوهای شیرده، تلیسه‌ها و گوساله‌های پرواری. محصولی از شرکت دانش بنیان گل پونه صفاهان

عناوین اصلی