• بیماری پلوروم و تیفوئید مرغان

    بیماری پلوروم و تیفوئید مرغان

    میزبان‌های اصلی بیماری پلوروم و تیفوئید مرغان، ماکیان (مرغ و خروس) هستند. ولی پرندگان ندیگری نیز نسبت به عفونت حساس می‌باشند. این باکتری‌ها از پرندگان به ظاهر سالم نیز جدا شده است.

عناوین اصلی