• واکسن‌های باکتریایی دامی

    واکسن کزاز اسب

    واکسن کزاز اسب

    واکسن کزاز اسب حاوی توکسویید تصفیه و جذب شده حاصل از کلستریدیوم تتانی، فسفات آلومینیوم به عنوان یاور و تیومرسال به عنوان نگهدارنده بوده و محصولی از واکسن و سرم‌سازی رازی است.

عناوین اصلی