• شناسایی مرغ های سالم از بیمار

    شناسایی مرغ‌های سالم از بیمار

    یک مهارت مهم که همه سرپرستان سالن‌های مرغداری می‌باید داشته باشند، توانایی آنها در شناختن مرغ‌های سالم و مرغ‌های بیمار است.

عناوین اصلی