• پنج گور جان به در برده از انتقال مرگبار «فرار» کردند

    پنج گور جان به در برده از انتقال مرگبار «فرار» کردند

    پس از تلف شدن نیمی از گور‌هایی که قرار بود، نسل این گونه را در یک پارک ملی احیا کنند، حالا خبر می‌رسد که گور‌های باقی مانده هم فرجام عجیبی یافته‌اند؛ آنقدر عجیب که می‌شود این پروژه را فاجعه‌ای تمام عیار خواند!

عناوین اصلی