• اسب شلزویگ (Schleswig Coldblood)

    اسب شلزویگ

    اسب نژاد شلزویگ (Schleswig Coldblood) اسبی خوش‌بنیه دارای جثه کوچک و سنگین و متعلق به شمالی‌ترین منطقه آلمان یعنی شلزویگ هلشتاین در مرز دانمارک است.

عناوین اصلی