• خودکفایی قطر در تولید لبنیات

    خودکفایی لبنیات قطر

    مقامات قطری اعلام کردند سال آینده تولید شیر در این کشور به ۳۰۰ تن در روز خواهد رسید و عملاً قطر در تولید لبنیات خودکفا خواهد شد.

عناوین اصلی