• کنترل و پیشگیری بیماری مارک

    کنترل و پیشگیری بیماری مارک

    درمانی برای بیماری وجود نداشته و کنترل بر اساس مدیریت صحیح یعنی جدا نگهداشتن طیور در حال رشد از منبع عفونت، استفاده از گله‌های مقاوم ژنتیکی و واکسیناسیون است.

عناوین اصلی