• برنامه ریزی ساخت سالن شیردوشی

    سالن شیردوشى حدودا یک چهارم هزینه هاى ساخت یک دامدارى شیرى را به خود اختصاص مى دهد، بنابراین طراحى، اندازه و درجه اتوماسیون آن از اهمیت ویژه اى برخوردار است.

عناوین اصلی