• حیوانات دورگه (هیبرید)

    حیوانات دورگه (هیبرید) حیواناتی هستند که حاصل جفت‌گیری دو حیوان متفاوت ولی با ژن نزدیک به هم می‌باشند.

عناوین اصلی