• تشخیص بیماری لامپی اسکین

    تشخیص بیماری لمپی اسکین

    تشخیص اولیه از طریق مشاهده ضایعات مشخص پوستی و یا دهانی می‌باشد. تشخیص قطعی بیماری فقط توسط دامپزشک و آن هم با برداشتن نمونه‌های پوستی و ارسال به آزمایشگاه مقدور می‌باشد.

عناوین اصلی