• نشانه های بیماری لامپی اسکین در گاو

    نشانه‌های بیماری لمپی اسکین در گاو

    پس از گذراندن دوره کمون بیماری با تب و ترشح اشک، افزایش ترشحات بینی، از دست دادن اشتها، کاهش تولید شیر، افسردگی و عدم تمایل به حرکت آغاز می‌شود. پس از آن ندول‌های پوستی ظهور پیدا می‌کند.

عناوین اصلی