• همکاری دامپزشکی ترکیه با ایران

    تفاهم نامه همکاری بین سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و موسسه دامپزشکی ترکیه در خصوص تداوم همکاری مشترک به امضا رسید.

عناوین اصلی