• نشانه های بیماری لامپی اسکین در گاو

    نشانه‌های بیماری لمپی اسکین در گاو

    پس از گذراندن دوره کمون بیماری با تب و ترشح اشک، افزایش ترشحات بینی، از دست دادن اشتها، کاهش تولید شیر، افسردگی و عدم تمایل به حرکت آغاز می‌شود. پس از آن ندول‌های پوستی ظهور پیدا می‌کند.

  • هالوژن ها

    هالوژن‌ها

    هالوژن‌ها شامل مواد یدی، کلرین، فلورین و برومین می‌شود. کلرین و یدین بیشتر مصرف می‌شود.

عناوین اصلی