• آلدئیدها

    آلدئیدها در استریلیزاسیون

    گلوتارآلدئید موثر بر باکتری‌ها و قارچ‌ها (دژتاتیو اسپور) و ویروس‌ها بوده و برای استریلیزاسیون وسایل اورولوژی به کار می‌رود.

عناوین اصلی