• میکروفلور عادی دستگاه گوارش مرغ ها

    میکروفلور عادی دستگاه گوارش مرغ‌ها

    در دستگاه گوارش همه جانوران میلیاردها باکتری، مخمر و پروتوزوآ (تک‌یاخته) زندگی می‌کنند که مجموعه آنها را «میکروفلور» یا «میکروبایوتا» می‌نامند.

عناوین اصلی