• پرورش شترمرغ در ایران توسط اتباع بیگانه

     پرورش شترمرغ در ایران توسط اتباع بیگانه

    عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، معتقد است حضور اتباع بیگانه در ایران در شرایطی که مالیات نمی‌دهند و دانش و تکنولوژی هم وارد نمی‌کنند، باید محدود شود.

عناوین اصلی