• گاو نژاد برانگوس (Brangus)

    گاو نژاد برانگوس

    گاو نژاد برانگوس (Brangus) از تلاقی گاوهای برهما و آنگوس بوجود آمده است و اولین تلاقی در سوئیزیانای آمریکا صورت گرفته است.

عناوین اصلی