• گاو نژاد براهمن (Brahman)

    گاو نژاد براهمن

    گاو نژاد براهمن (Brahman) در جنوب غربی ایالات متحده آمریکا توسعه یافته است و منشأ اصلی آن از کشور هند است و از گاو Bos indicus بوجود آمده است.

عناوین اصلی