• گاو نژاد ماری گری (Murray Grey)

    گاو نژاد ماری گری

    منشأ گاو نژاد ماری گری (Murray Grey) نیز استرالیا است و در منطقه‌ای واقع در دره رودخانه ماری بوجود آمده است.

عناوین اصلی